صفحه اصلی > خبرها > صفحه نمایش پربازدیدترین اخبار 


نسخه چاپي

آگهی تجدید مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی توسعه گازرساني صنایع مرحله 9 (PC)

شماره مناقصه: 37 -99

«آگهي فراخوان مناقصه عمومي»

تجدید مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی توسعه گازرساني صنایع مرحله 9 (PC)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی موضوع فوق، اجرای خطوط پلی اتیلن و خطوط فولادی (شبکه توزیع و تغذیه) بطول تقریبی 14 هزار متر طبق مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره 2000091459000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. برنامه زمانبندی مناقصه:

1-1- تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ 13/2/1400 می باشد.

1-2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 26/2/1400

1-3- جلسه پاسخ به سوالات(درصورت نیازمتعاقبا اعلام می گردد)

1-4- مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 9/3/1400

1-5- زمان گشايش پاكت های ارزیابی کیفی ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 11/3/1400

1-6- زمان گشايش پاكت های" الف، ب و ج": ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 25/3/1400(امکان تغییر قیمت پیشنهادی برای یکبار و تا روز باز گشایی پاکات قیمت وجود دارد)

2. شرايط متقاضیان:

2-1- توانايی انجام کار در مدت 450 روز تقويمی

2-2- دارا بودن حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات یا پايه 5 رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ريزي کشور

2-3- توانايی ارايه ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد (واريزي به حساب شماره 2174633403005 سيبا) به مبلغ 2,260,000,000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحويلی

2-4- توانايی ارايه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

3. نکات قابل توجه:

3-1- ارايه مدارک فوق‌الذکر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.

3-2- این پیمان (معادل 15 درصد مبلغ قرارداد) پیش پرداخت دارد ومشمول تعدیل نیز می باشد.

3-3- شرکت گاز استان قم در قبول يا رد کليه پيشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذيرفته نخواهد شد.

3-4- در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و یا 36121303-025 و 36121205-025تماس حاصل فرمايند.

3-5- اين آگهی از طريق نشانی سايت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومي شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/02/15 - ٠٨:٥٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 147

خروج
تصاویر منتخب

access deny