صفحه اصلی > خبرها > صفحه نمایش پربازدیدترین اخبار 


نسخه چاپي

فراخوان مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل تاکسیرانی ( جاری)

شماره مناقصه: 2000091459000010

«آگهي فراخوان مناقصه عمومي»

فراخوان مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل تاکسیرانی ( جاری)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده موضوع فوق را طبق مستندات در دفترچه مناقصه، به شماره 2000091459000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. برنامه زمانبندی مناقصه:

1-1- تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ 25/3/1400 می باشد.

1-2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 6 /4 /1400

1-3- مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 20/4/1400

1-4- زمان گشايش پاكت های" الف، ب و ج": ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 22/4/1400(تغییر قیمت پیشنهادی برای یکبار و قبل از زمان بازگشایی پاکات مناقصه، در سامانه ستاد امکان پذیر است)

2. شرايط متقاضیان:

2-1- توانايی انجام کار در مدت 365 روز تقويمی

2-2- دارا بودن گواهینامه صلاحیت از اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی کد حمل و نقل

2-3- توانايی ارايه ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد (واريزي به حساب شماره 2174633403005 سيبا) به مبلغ 730,000,000 ریال (هفتصد و سی میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحويلی

2-4- توانايی ارايه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

3. نکات قابل توجه:

3-1- ارايه مدارک فوق‌الذکر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.

3-2- شرکت گاز استان قم در قبول يا رد کليه پيشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذيرفته نخواهد شد.

3-3- در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و یا 36121303-025و 36121403-025تماس حاصل فرمايند.

3-4- اين آگهی از طريق نشانی سايت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است

روابط عمومي شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/03/26 - ٠٧:٣٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 118

خروج
تصاویر منتخب

access deny