صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهی تجدید مناقصه: فراخوان تجدید مناقصه عمومی «خدمات بهره برداری و امداد شهر قم»

شماره مناقصه: 2000091459000007

«آگهي فراخوان مناقصه عمومي»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی «خدمات بهره برداری و امداد شهر قم»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی موضوع فوق، به شماره 2000091459000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. برنامه زمانبندی مناقصه:

1-1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ 29/2/1400 می باشد.

1-2- مهلت اعلام آمادگی و دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 10/3/1400

1-3- جلسه پاسخ به سوالات: متعاقبا اعلان می گردد.

1-4- مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 24/3/1400

1-5- زمان گشایش پاكت های ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 25/3/1400

1-6- زمان گشايش پاكت های" الف، ب و ج": ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 8/4/1400

2. شرايط متقاضیان:

2-1- توانايی انجام کار در مدت 730 روز تقويمی

2-2- دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا پايه 5 رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ريزي کشور

2-3- توانايی ارايه ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد (واريزي به حساب شماره 2174633403005 سيبا) به مبلغ 7,000,000,000 ریال (هفت میلیارد ریال) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحويلی

2-4- توانايی ارايه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

2-5- ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه جام

3. نکات قابل توجه:

3-1-ارايه مدارک فوق‌الذکر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.

3-2-این پیمان پیش پرداخت دارد.( برابربیست درصد (20%) مبلغ اولیه پیمان)

3-3-این پیمان تعدیل دارد.

3-4- شرکت گاز استان قم در قبول يا رد کليه پيشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذيرفته نخواهد شد.

3-5-در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و یا 36121303-025 تماس 36121760-025 تماس حاصل فرمايند.

3-6- اين آگهی از طريق نشانی سايت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومي شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/03/01 - ١٢:٣٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 34

خروج