صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

فراخوان مزایده عمومی فروش کالای اسقاط (کنتور، آهن الات و...)

شماره مزایده: 1000091459000002

«آگهي فراخوان مزایده عمومي»

فراخوان مزایده عمومی فروش کالای اسقاط (کنتور، آهن الات و...)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مزایده موضوع فوق، که جزئیات در اسناد مزایده توضیح داده می شود، به شماره 1000091459000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1. برنامه زمانبندی مزایده:

1-1- تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه: مورخ 23/4/1400 می باشد.

1-2- مهلت دريافت اسناد مزایده: تا ساعت 19 روزیکشنبه مورخ 3/5/1400

1-3- مهلت عودت اسناد مزایده: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 17/5/1400

1-4- زمان گشایش پاكت های پیشنهاد قیمت: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ19/5/1400

2. شرايط متقاضیان:

2-1- توانايی ارايه ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد (واريزي به حساب شماره 2174633403005 سيبا) معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده همراه اسناد تحويلی

2-2- توانايی ارايه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

2-3- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی

3. نکات قابل توجه:

3-1- ارايه مدارک فوق‌الذکر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.

3-2- شرکت گاز استان قم در قبول يا رد کليه پيشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذيرفته نخواهد شد.

3-3- در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و 02536121303 یا 36121309-025 تماس حاصل فرمايند.

3-4- اين آگهی از طريق نشانی سايت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومي شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/04/28 - ٠٧:٣٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 13

خروج