صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

فراخوان مزایده عمومی فروش مرکز تلفن و متعلقات

شماره مزایده: 1000091459000001

«آگهی فراخوان مزایده عمومی»

فراخوان مزایده عمومی فروش مرکز تلفن و متعلقات

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مزایده موضوع فوق، که جزئیات در اسناد مزایده توضیح داده می شود، به شماره 1000091459000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1. برنامه زمانبندی مزایده:

1-1- تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه: مورخ 23/4/1400 می باشد.

1-2- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19 روزیکشنبه مورخ 3/5/1400

1-3- مهلت عودت اسناد مزایده: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 17/5/1400

1-4- زمان گشایش پاكت های پیشنهاد قیمت: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 19/5/1400

2. شرایط متقاضیان:

2-1- توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره 2174633403005 سیبا) معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده همراه اسناد تحویلی

2-2- توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

2-3- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی

3. نکات قابل توجه:

3-1- ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

3-2- شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

3-3- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم 36620004-025 و 02536121303 یا 36121309-025 تماس حاصل فرمایند.

3-4- این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qom.ir ارسال گردیده است.

روابط عمومی شركت گاز استان قم

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/04/28 - ٠٧:٣٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 13

خروج