صفحه اصلی > میز خدمت > اطلاع رسانی > فهرست خدمات شرکت گاز استان قم 

شناسنامه خدمات شرکت گاز استان قم

ردیف عنوان زیر خدمت شناسه زیرخدمت نوع ارائه خدمت محل فعلی ارائه خدمت
1 اشتراک پذیری مشترکین جزء 130316670100 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
2 اشتراک پذیری مشترکین عمده 130316670101 - شرکت گاز
3 ارائه قبض المثنی 130316670102 الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
4 ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) 130316670103 الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
5 ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها) 130316670104 در حال راه اندازی به صورت الکترونیکی شرکت گاز
6 تغییر نام مشترک جزء 130316670105 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
7 اصلاح آدرس مشترک جزء 130316670106 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
8 ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی) 130316670107 الکترونیکی پیامکی و ثبت تلفنی توسط مشترک
9 اصلاح قبض مشترکین گاز 130316670108 الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
10 تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) 130316670109 در حال راه اندازی به صورت الکترونیکی دفاتر پیشخوان
11 تغییر نوع مصرف مشترکین گاز 130316670110 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
12 رفع اشکال قبض گاز 130316670111 - شرکت گاز
13 تست کنتور گاز 130316670112 - شرکت گاز
14 نصب علمک 130316670113 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
15 جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) 130316670114 - شرکت گاز
16 جابجایی علمک 130316670115 - شرکت گاز
17 قطع جریان گاز مشترکین 130316670116 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
18 وصل مجدد جریان گاز مشترکین 130316670117 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
19 ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب 130316670118 الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
20 تفکیک کنتور گاز 130316670119 الکترونیکی دفاتر پیشخوان
21 اقاله/فسخ قرارداد 130316670120 - شرکت گاز
22 تعویض کنتور گاز 130316670121 - شرکت گاز
23 ثبت تلفن همراه   الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت
24 گزارش پرداخت ها   الکترونیکی دفاتر پیشخوان- اینترنت