صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

نام و نام خانوادگی: سهراب نجار

سمت: عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

وضعیت عضویت: عضو اصلی و رئیس

سمت سازمانی: رئیس امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا نصیری

سمت: نایب رئیس هیأت مدیره

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد M.B.A

وضعیت عضویت: عضو اصلی

سمت سازمانی: مدیر عامل شرکت گاز استان قم


نام و نام خانوادگی: مجید عابدی

سمت: عضو اصلی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سمت سازمانی: مدیر منابع انسانی


نام و نام خانوادگی: سید عبدالرضا امینی قمی

سمت: عضو اصلی

رشته تحصیلی: مهندسی مدیریت اجرایی

وضعیت عضویت: عضو اصلی

سمت سازمانی: مدیر مهندسی و اجرای طرح ها

نام و نام خانوادگی: سید مسعود شمس الدینی

سمت: عضو اصلی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

وضعیت عضویت: عضو اصلی

سمت سازمانی: سرپرست مدیریت مالی و ذیحساب


نام و نام خانوادگی: مصطفی رشیدی پناه

سمت: عضو علی البدل

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک

وضعیت عضویت: عضو علی البدل

سمت سازمانی: رئیس امور کارکنان شرکت ملی گاز ایران


نام و نام خانوادگی: علیرضا سلطان عینی

سمت: عضو علی البدل

رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

وضعیت عضویت: عضو علی البدل

سمت سازمانی: رئیس امور برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی: منصور زندی

سمت: دبیر هیأت مدیره

رشته تحصیلی: کارشناس حقوق قضایی

وضعیت عضویت: دبیر

سمت سازمانی: رئیس امور حقوقی و پیمانها