نظرسنجی
نام : *
جنسیت مرد زن
سن
شغل
علت مراجعه شما به شرکت گاز چیست؟
تعداد دفعات مراجعه برای دریافت خدمات مورد درخواست چند بار بوده است؟
تا چه میزان اطلاعات ارائه شده دقیق و بروز بوده است؟ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تا چه میزان مدت زمان ارائه خدمت مناسب می باشد؟ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
محیط، فضای اداری و تسهیلات شرکت گاز را جهت ارائه خدمات چگونه ارزیابی می کنید؟ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه برخورد مسئولان و کارکنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه دسترسی به کارکنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
در کل تا چه میزان از عملکرد شرکت گاز رضایت دارید؟ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد