صفحه اصلی > میز خدمت > اطلاع رسانی > فرایندهای کاری 

1. اشتراک پذیری

2. نصب علمک


3. تغییر نام


4. درخواست خط سیر


5. قبض المثنی


6. قطع و وصل و توسعه سیستم


7. بررسی بازار


8. درخواست نقشه های تأسیسات


9. تأیید نقشه های آورده شده توسط متقاضی با نقشه بردار و پیمانکار


10. ترسیم نقشه های متقاضی شهر و روستا


11. بیمه حوادث مشترکین واحدهای مسکونی